ترجمه مقاله

چوگان باز

čo[w]gānbāz

کسی که چوگان‌بازی می‌کند.

ترجمه مقاله