ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چوب زدن

۱. به چوببستن، کتک زدن، ترکه زدن، فلک کردن، به فلکبستن، چوبکاری کردن
۲. حراج کردن، تعیین کردن، قیمت گذاشتن (در حراجی)

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما