ترجمه مقاله

چهره

۱. رخ، رخساره، رخسار، روی، سیما، صورت، عارض، عذار، قیافه، گونه، لقا، وجه
۲. وجهه
۳. شخصیت
۴. سطح، رویه
۵. نما، شکل

ترجمه مقاله