ترجمه مقاله

چهارعنصر

ča(ā)hār'onsor

=چهارآخشیج

ترجمه مقاله