ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارده

ča(ā)hārdah

عدد صحیح بین سیزده و پانزده؛ «۱۴».

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ