ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارتکبیر

ča(ā)hārtakbir

نماز میت که مطابق مذهب اهل سنت چهار تکبیر دارد.
⟨ چهارتکبیر زدن: [قدیمی، مجاز] ترک گفتن، به‌ویژه ترک کردن دنیا و از خوشی‌های آن چشم پوشیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ