ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهاربند

ča(ā)hārband

۱. دو‌ مفصل دست یا آرنج، و دو مفصل زانو؛ چهار مفصل.
۲. [مجاز] دنیا و چهار‌عنصر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ