ترجمه مقاله

چه

če

۱. چه چیز؟.
۲. (قید) چگونه؛ از کجا.
۳. (صفت) کدام.
۴. (صفت) برای ابراز شگفتی و تعجب به کار می‌رود: چه عجب!، چه بد!.
۵. (حرف ربط، قید) زیرا؛ به علت آن‌که.
۶. (قید) [قدیمی] چرا؟؛ به چه دلیل؟.

۱. چونکه، زیرا
۲. خواه خواه
۳. بسیار، چقدر
۴. چها

ترجمه مقاله