ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چنب

čanab

۱. سنت.
۲. کار خوب؛ عمل نیک.
۳. (صفت) [مقابلِ فرض و واجب] مستحب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ