ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چنار

čenār

درختی با ساقۀ قطور، برگ‌های پهن، و چوب محکم که در صنعت به‌ کار می‌رود.

ارس، چنال، صنار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ