ترجمه مقاله

چموش

čamuš

ویژگی اسب یا استر سرکش و لگدزن.

۱. بدلگام، بدلجام، رموک، سرکش، لگدزن
۲. بدرفتار، بیسلوک
۳. بدقلق ≠ خوشقلق
۴. متمرد، نافرمان ≠ بفرمان
۵. بدجنس، زبل، سرکش، شیطان، ناقلا، نارام ≠ سربهزیر

ترجمه مقاله