ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمنده

čamande

ویژگی کسی که به ناز و خرام راه می‌رود؛ خرامنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ