ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمش

čamš

= چشم: ◻︎ گهی ز چمش زند تیر بر دل عشاق / گهی ز دست زند تیغ بر سر اعدا (امیرمعزی: صحاح‌الفرس: چمش).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ