ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمدان

čame(a)dān

کیف بزرگ مستطیل‌شکل برای گذاشتن لوازم سفر؛ جامه‌دان.

جامهدان، کیف بزرگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ