ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چمانیدن

čamānidan

به ناز و خرام راه بردن؛ در سیر و خرام آوردن؛ خرامانیدن: ◻︎ کجا من چمانیدمی چارپای / بپرداختی شیر درنده جای (فردوسی: ۱/۲۳۴).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ