ترجمه مقاله

چماندن

čamāndan

=چمانیدن

ترجمه مقاله