ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چم

čam

۱. پیچ‌وخم.
۲. نظم؛ قاعده.
۲. آراستگی.
۳. [قدیمی] جرم؛ گناه.
⟨ چم‌وخم: [عامیانه]
۱. پیچ‌وخم.
۲. [مجاز] ریزه‌کاری.
۳. [مجاز] رفتار با ناز و خرام؛ خرام؛ ناز.
⟨ به‌چم: [قدیمی] آراسته و منظم.

۱. خرام، نازخرام
۲. راه، روش، شیوه، طرز،
۳. قلق، لم، فوتوفن، شگرد
۴. رگ خواب، نقطه ضعف
۵. سبب، جهت، دلیل، انگیزه، علت
۶. داب، عادت
۷. بزه، تقصیر، جرم، گناه
۸. سینه، صدر
۹. آراسته، آماده
۱۰. اندوخته، فراهم
۱۱. رونق، رواج
۱۲. شرح،

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما