ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چلنگر

čelengar, čalangar

کسی که ادوات و آلات آهنی از قبیل زرفین، حلقه، زنجیر در، قفل، و کلید درست می‌کرد؛ قفل‌ساز.

آهنگر، زنجیرساز، نعلساز، نعلبند، قفلساز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ