ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چغیدن

čaqidan

=چخیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ