ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چغر

čeqer, čaqar

۱. پوست پینه‌بسته.
۲. ‹چَغَل، شَغَر› ویژگی هر‌چیز سفت و سخت، مانند گوشت نپخته که زیر دندان جویده نشود.
۳. (اسم) (زیست‌شناسی) گیاهی سفید و بوته‌مانند شبیه جارو.
⟨ چغر شدن: (مصدر لازم) سفت و سخت شدن.
⟨ چغر گشتن: = ⟨ چغر شدن: ◻︎ چون چغر گشت بناگوشِ چو سیسنبر تو / چند نازی پسِ این پیرزن زشت چغاز (ناصرخسرو: ۱۱۱).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ