ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشم چرانی

ce(a)šmče(a)rāni

نظر کردن به چهرۀ خوب‌رویان؛ تماشا کردن چیزهای خوب و زیبا؛ نگه‌چرانی؛ نظربازی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ