ترجمه مقاله

چشم فسا

če(a)šmfasā

کسی که چشم‌زده را افسون کند؛ آن‌که دفع آسیب چشم‌زخم کند؛ افسونگر.

ترجمه مقاله