ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چشم غره

če(a)šmqorre

چشم‌آغیل؛ نگاه خشم‌آلود؛ نگاه از گوشۀ چشم از روی خشم و غضب.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما