ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشمه خیز

če(a)šmexiz

ویژگی زمینی که هر جای آن را بکنند آب بیرون آید؛ ویژگی زمین یا دامنۀ کوهی که بتوان از آن چشمه‌ای جاری ساخت؛ پرآب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ