ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشفر

češfar

رد پا خصوصاً رد پای جانوران درنده؛ نشان پا؛ جای پا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ