ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چشایی

češāy(')i

از حواس پنج‌گانه که با آن مزۀ چیزها دریافته می‌شود و آلت آن زبان است؛ ذائقه.

چشش، ذایقه، ذوق ≠ بویایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ