ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چسبیدن

časbidan

۱. متصل شدن و پیوستن چیزی به چیز دیگر با ماده‌ای چسبناک.
۲. (مصدر متعدی) [عامیانه، مجاز] چیزی را محکم به ‌دست گرفتن.
۳. [عامیانه، مجاز] محکم پیوستن به کسی یا چیزی.
۴. [عامیانه، مجاز] مطلوب و دلپذیر بودن.

۱. پیوستن، متصلشدن
۲. محکم گرفتن
۳. التصاق
۴. محکمشدن
۵. تمسک
۶. مشغول شدن، سرگرم شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ