ترجمه مقاله

چسباندن

časbāndan

۱. وصل‌ کردن و پیوند کردن دو چیز به‌وسیلۀ ماده‌ای چسبناک.
۲. نسبت دادن اتهامی به کسی.
۳. خود را به کسی علاقمند یا وابسته نشان دادن.

متصل کردن، وصل کردن، پیوند زدن، چسبانیدن

ترجمه مقاله