ترجمه مقاله

چرکین

čerkin

۱. هرچیز ناپاک و چرک‌آلود؛ چرک‌دار؛ شوخگین؛ ریمناک، ریمن، ریم‌آلود.
۲. ویژگی زخمی که از آن چرک بیاید.

آلوده، پلشت، پلید، چرک، چرکآلود، ریمآلود، شوخگن، کثیف، ناپاک، نجس ≠ پاکیزه، تمیز

ترجمه مقاله