ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چروکیدن

čorukidan

ناصاف و دارای چین و شکن شدن؛ چروک خوردن؛ چروک برداشتن؛ چروک شدن.

چروک خوردن، چینوچروکدار شدن، ناصاف شدن، بیاتو شدن ≠ صاف شدن، اتودار شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ