ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چرخش

۱. دور، دوران، گردش
۲. تغییرجهت، تغییرموضع

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ