ترجمه مقاله

چراگه

čerāgah

=چراگاه

باده، چراگاه، چرام، چرامین، راود، علفچر، علفزار، مرتع

ترجمه مقاله