ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چراندن

čerāndan

گردش دادن حیوانات علف‌خوار در علف‌زار برای چرا؛ به ‌چرا واداشتن؛ وادار به چریدن کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ