ترجمه مقاله

چرا

ča(a)rā

علف خوردن حیوانات علف‌خوار در چراگاه؛ چریدن: ◻︎ نَفْس خرگوشت به صحرا در چَرا / تو به قعر این چهِ چون و چِرا (مولوی: ۹۰).
⟨ چرا دادن: (مصدر متعدی) [قدیمی] به چرا بردن.
⟨ چرا داشتن: (مصدر لازم) [قدیمی] = ⟨ چرا کردن
⟨ چرا کردن: (مصدر لازم)

۱. برایچه، به چه دلیل، به چهعلت، ازچه، به چه جهت، ≠ زیرا، برایاینکه، چون
۲. آری، بله ≠ نه، خیر

ترجمه مقاله