ترجمه مقاله

چر

čar

۱. = چریدن
۲. چرنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): علف‌چر.
۳. غذا خوردن انسان؛ چشیدن و خوردن انواع خوردنی‌ها.

ترجمه مقاله