ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چخ

čax

۱. =چخیدن
۲. (اسم مصدر) جنگ و ستیز.
۳. (اسم مصدر) سعی و کوشش.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ