ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاییدن

čāy(')idan

ناخوش شدن از سرماخوردگی؛ سرما خوردن؛ مبتلا به زکام شدن.

زکام شدن، سرماخوردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ