ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاوله

čāvale

نوعی گُل سرخ و پُربرگ: ◻︎ همی بوستان سازی از دشت او / چمنهاش پرلاله و چاوله (عنصری: ۳۴۶).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ