ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاودار

čāvdār

گیاهی از خانوادۀ غلات با خوشۀ بلند و برگ‌های پهن که از دانۀ آن مشروبات الکلی تهیه می‌کنند و یا به عنوان خوراک حیوانات استفاده می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ