ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چانه زدن

۱. تخفیفگرفتن
۲. پرگویی کردن، پرچانگی کردن، چانهجنبانی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ