ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چاقوکشی

۱. چاقوزنی، زخمزنی
۲. شرارت، اوباشیگری، باجگیری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ