ترجمه مقاله

چاخان

čāxān

۱. تملق؛ چاپلوسی.
۲. (صفت) متملق؛ چاپلوس؛ خوشامدگو؛ زبان‌باز.
۳. (صفت) لاف‌زن.

۱. پشتهمانداز، حراف، حقهباز، شارلاتان، گزافه، لاف، لافزن، گزافهگویی، گزافهگو، خشتمال
۲. دروغگو، دروغزن، دروغباف
۳. دروغ، حرفمفت

ترجمه مقاله