ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پی خجسته

peyxojaste

کسی که قدمش میمون و مبارک باشد؛ خجسته‌پی؛ خوش‌قدم؛ نیک‌پی؛ مبارک‌پی: ◻︎ ای پیک پی‌خجسته که داری نشان دوست / با من مگو به‌جز سخن دل‌نشان دوست (سعدی۲: ۳۵۸).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ