ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پیکره

peykare

۱. پیکر.
۲. تصویر صورت.
۳. مجسمه؛ تندیس.

۱. تندیس، مجسمه
۲. بدنه
۳. اساس، زمینه، شالوده
۴. ترتیب، نسق، نظم

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما