ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکرنما

peykarna(e,o)mā

پیکرنماینده؛ نشان‌دهندۀ پیکر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ