ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیکارگاه

peykārgāh

جای پیکار؛ میدان جنگ؛ رزمگاه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ