ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیوندگاه

peyvandgāh

۱. محل اتصال دو استخوان در بدن؛ بندگاه؛ بند؛ مفصل.
۲. جای پیوند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ