ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیوندپذیر

peyvandpazir

۱. آن‌که قبول پیوستگی و اتصال کند.
۲. درخور پیوند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ