ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیمایش

peymāyeš

۱. اندازه‌گیری.
۲. پیمانه‌گیری.

۱. اندازهگیری، سنجش، مساحی
۲. پیمودن، درنوردیدن، طی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ