ترجمه مقاله

پیمانکار

peymānkār

کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی برعهده بگیرد؛ مقاطعه‌کار؛ کُنتُراتچی.

مقاطعهکار

ترجمه مقاله